پيرانشهر
کد شعبه 1210
آدرس پیرانشهر - بلوار شهید بهشتی کد پستی 5781613971
مسئول شعبه عبد السلام مقدور نرزیوه
تلفن 44-44236066-
فکس 44626067