شاهين دژ
کد شعبه 1208
آدرس شاهین دژ - خيابان شهدا
مسئول شعبه حسین مرادی
تلفن 44-46325013-
فکس 46322900