سلماس
کد شعبه 1207
آدرس خیابان فردوسی مابین خیابان رضایی و خیابان حافظ روبروی مسجد جامع سلماس
مسئول شعبه اکبر نصرت خواه
تلفن 44-35236236-35222602
فکس