ماكو
کد شعبه 1206
آدرس خیابان ا مام- پایین تر از شهرداری ماکو
مسئول شعبه حسین علیزاده
تلفن 44-34229730-
فکس 34229731