نقده
کد شعبه 1205
آدرس خ امام - نرسیده به تقاطع خ شهید علی علمی
مسئول شعبه بهزاد حصیری
تلفن 44-35633830-35630227
فکس