مهاباد
کد شعبه 1204
آدرس مهاباد - ضلع جنوبی میدان ملاجامی - جنب صادرات کدپستی 5913774368
مسئول شعبه شمال داودی
تلفن 44-42241980-
فکس 42241988