مياندوآب
کد شعبه 1203
آدرس خیابان امام خمینی(ره)-روبروی معلم(جنب آموزش و پرورش سابق)
مسئول شعبه بهرام جودت
تلفن 44--45241249-50
فکس 45221155