بوكان
کد شعبه 1202
آدرس بوکان - میدان فرمانداری- خیابان شهید رجایی
مسئول شعبه رحیم اکبری راد
تلفن 44-46241488-46241478
فکس