خوي
کد شعبه 1201
آدرس خوی-خیابان امام خمینی(ره)-جنب کوچه آغاسی نرسیده به مجتمع شمس کدپستی 5813957133
مسئول شعبه وحید ابراهیم زاده
تلفن 44-36236607-36223955
فکس 36224445