اروميه
کد شعبه 1200
آدرس ارومیه - خیابان سربازان گمنام- مابین فلکه خیرین و چهارراه مخابرات
مسئول شعبه مرتضی یوسف نژاد
تلفن 44-131-33483902-9
فکس