آذربایجان غربی
کد شعبه 1299
آدرس ارومیه - خیابان سربازان گمنام- مابین فلکه خیرین و چهارراه مخابرات
مسئول شعبه مهدی تقوی
تلفن 44-102-33483902-9
فکس 33486190-93