ولیعصر(عج)
کد شعبه 1120
آدرس تبریز- دروازه تهران- نرسیده به خ آذری
مسئول شعبه محمد پورخرسندی صوفیانی
تلفن 41-33292108-33292107
فکس 33292106