ورزقان
کد شعبه 1119
آدرس خ امام خمینی-فلکه سونگون -تقاطع ستارخان
مسئول شعبه بهزاد حسن پور
تلفن 41-44554466-
فکس 44554732