استاد شهریار
کد شعبه 1117
آدرس تبریز- خ آزادی چها راه ابوریحان نبش قطران
مسئول شعبه مهدی صادق زادگان
تلفن 41-34750751-34750753
فکس 34798244