زرین تبریز
کد شعبه 1116
آدرس تبریز - سرد رود خیابان امام (ره) نبش کوی معراج کد5361775353
مسئول شعبه حمید عبائی
تلفن 41-34217345-
فکس 34217347