میلاد تبریز
کد شعبه 1115
آدرس تبریز- خیابان 22بهمن- ایستگاه سرچشمه
مسئول شعبه حمید عرب زاده
تلفن 41-32848782-
فکس 32848785