هشترود
کد شعبه 1114
آدرس هشترود خ امام خمینی(ره)
مسئول شعبه شاهین حسینیان ینگجه
تلفن 41-52628911-
فکس 52628910