آذربایجان شرقی
کد شعبه 1199
آدرس تبریز، خیابان امام خمینی(ره)، چهارراه شهید بهشتی(منصور سابق)
مسئول شعبه غفوراصغر رضایی
تلفن 41-35576066-8-35564618
فکس 35576069