شمس آبادی
کد شعبه 1404
آدرس اصفهان - خيابان شمس آبادي -حدفاصل چهارراه طالقاني و چهارراه قصر -نبش کوچه 38
مسئول شعبه حمید شریعت زاده
تلفن 31-323720080
فکس 32372007