مرکزی نجف آباد
کد شعبه 1402
آدرس نجف آباد -خيابان شريعتي-چهارراه فردوسي شمالي
مسئول شعبه پژمان صادقی
تلفن 31-42618586-80
فکس 42618589