بلوار سجاد مشهد
کد شعبه 1905
آدرس مشهد-بلوار سجاد-مابین سجاد2 و 4
مسئول شعبه سعید خانعلی پور
تلفن 51-37602430-31-
فکس 37602432