نيشابور
کد شعبه 1904
آدرس خیابان فردوسی شمالی - بین فردوسی 4 و 6
مسئول شعبه ابوالفضل قربانزاده
تلفن 51-42228304-42234100
فکس