سبزوار
کد شعبه 1902
آدرس سبزوار- چهارراه دادگستری- خیابان اسد آبادی-نبش اسد آبادی29
مسئول شعبه جعفر یوسفی مقدم منظری
تلفن 51-44240103-5-44238663
فکس