امام خمینی مشهد
کد شعبه 1901
آدرس ميدان عدل خميني – خيابان خرمشهر – نبش خرمشهر 20
مسئول شعبه علیرضا یزدان شناس
تلفن 51-38539650-3-
فکس 38513134