مرکزی مشهد
کد شعبه 1900
آدرس بلوار مدرس– جنب سازمان تبلیغات اسلامی–بانک توسعه تعاون
مسئول شعبه امید لطفی
تلفن 51-32232491-4-
فکس 32232493