بلداجی
کد شعبه 1806
آدرس میدان انقلاب-ابتدای خیابان امام حسین
مسئول شعبه اصغر مرادی
تلفن 38-34641724-
فکس 34641725