آیت ا.. کاشانی شهرکرد
کد شعبه 1805
آدرس شهر کرد بلوار کاشانی نبش کوچه38
مسئول شعبه اکبر بیگی هرچگانی
تلفن 38-32261688-32228100
فکس 32251733