اردل
کد شعبه 1804
آدرس اردل - بلوار شهداء کد پستی 8881715651
مسئول شعبه سیدمهدی حسین زاده
تلفن 38-34344130-
فکس