فارسان
کد شعبه 1803
آدرس فارسان- میدان امام
مسئول شعبه رضا دارابی
تلفن 38-33224355-33224417
فکس 33226830