بروجن
کد شعبه 1801
آدرس بروجن-میدان شهید ناغانی کوچه شهید اسفندیار پور
مسئول شعبه داراب قربانی
تلفن 38-34226420-34226430
فکس 34226450