وصال شیرازی
کد شعبه 1736
آدرس بلوار کشاورز - خیابان وصال شیرازی جنب کوچه مریم کدپستی 1416614153
مسئول شعبه محمد غزل
تلفن 21-88979594-
فکس 88984411