توانیر
کد شعبه 1734
آدرس ولیعصر-خیابان شهید عباسپور-میدان شهید عباسپور (توانیر) مجتمع متین
مسئول شعبه محمدعلی رفیعیان کوپائی
تلفن 21-88198316-
فکس 88198312