باجه شهیدرجایی کرمان
کد شعبه 0
آدرس کرمان - خیابان شهید رجایی نبش کوچه 78 کدپستی 7619785994
مسئول شعبه
تلفن 34--32737285
فکس