باجه نیمه شعبان
کد شعبه 0
آدرس کرمان ، بلوار 22 بهمن کلینیک نیمه شعبان
مسئول شعبه
تلفن 34-33342407-33342406
فکس 33335073