باجه شهید بابایی
کد شعبه 0
آدرس قزوین-خیابان فلسطین-نبش چهارراه پادگان
مسئول شعبه مهدی طاهرخانی
تلفن 28--33366007
فکس 33361910