باجه ارسنجان
کد شعبه 0
آدرس خیابان ولیعصر(عج) جنب بانک کشاورزی
مسئول شعبه
تلفن 71-43525571-43523472
فکس