فارس
کد شعبه 0
آدرس شیراز-بلوار چمران-روبروی خیابان ابیوردی1-نبش کوچه5
مسئول شعبه هادی بختیار
تلفن 71-36461926-36461976
فکس