باجه خاش
کد شعبه 0
آدرس خاش - خيابان امام خميني ( ره ) روبروی مجتمع تجاری براسان
مسئول شعبه بهرام نهتانی
تلفن 54--33722053
فکس 33724552