باجه مه ولات
کد شعبه 0
آدرس فیض آباد - خیابان امام خمینی - ابتدای میدان صاحب الزمان
مسئول شعبه
تلفن 51-56727589-56727588
فکس