باجه امام خمینی(ره)(اداره تعاون)
کد شعبه 0
آدرس مشهد- بلوار خیام-طبقه همکف اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
مسئول شعبه
تلفن 51--38539650
فکس 38513134