باجه فرخ شهر
کد شعبه 0
آدرس فرخ شهر خیابان شهدا جنب بانک کشاورزی کد پستی 8831844519
مسئول شعبه
تلفن 38--33240890
فکس