باجه سهروردی
کد شعبه 0
آدرس خیابان هویزه غربی نبش خیابان مرغاب
مسئول شعبه
تلفن 21-88513835-88514365
فکس 88514724