باجه فیروز کوه
کد شعبه 0
آدرس فیروزکوه- میدان معلم- خیابان پاسداران
مسئول شعبه
تلفن 21-76446247-76443802
فکس 76447458