باجه سازمان بهزیستی
کد شعبه 0
آدرس ضلع شمالی پارک شهر خیابان فیاض بخش ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی
مسئول شعبه
تلفن 21---66716829
فکس -