باجه فریدونشهر
کد شعبه 0
آدرس فریدونشهر-خیابان شریعتی -سه راه مطهري
مسئول شعبه تحت نظر سپاهان اصفهان
تلفن 31--57597410
فکس 57596375