باجه بعثت
کد شعبه 0
آدرس اردبیل - میدان بعثت
مسئول شعبه
تلفن --33616099
فکس 33616073