فارس
کد شعبه 0
آدرس شیراز-بلوار چمران-روبروی خیابان ابیوردی1-نبش کوچه5
مسئول شعبه هادی بختیار
تلفن 36461976
فکس