باجه شاندیز
کد شعبه 0
آدرس شاندیر- خیابان ولیعصر - روبروی مرکز بهداشت
مسئول شعبه
تلفن 34285051
فکس 34285554