باجه بهزیستی
کد شعبه 0
آدرس مشهد- چهارراه زرینه به سمت چهارراه شهداء اداره کل بهزیستی
مسئول شعبه
تلفن 32281580
فکس