باجه سرخس
کد شعبه 0
آدرس سرخس - خ امام خمینی- حاشیه میدان شهید چشمک
مسئول شعبه هاشمیه مشهد
تلفن 34520056
فکس